مدیران ارشد شرکت

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

آقای محمدتقی ایمانی
مدیریت مالی گروه

مدیریت مالی گروه

آقای مهدی ایمانی
مدیریت عامل شرکت عصر شیرین مقصود

مدیریت عامل شرکت عصر شیرین مقصود

خانم زهرا ایمانی
ریاست هیات مدیره گروه

ریاست هیات مدیره گروه

آقای رضا ایمانی